Status prawny

  Status prawny

  Dyrektor Izby Celnej w Łodzi oraz naczelnicy podległych urzędów celnych: Urzędu Celnego I w Łodzi, Urzędu Celnego II w Łodzi i Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim są terenowymi organami administracji rządowej podporządkowanymi Ministrowi Finansów, wykonującymi zadania z zakresu administracji rządowej w województwie łódzkim (ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie – j.t. Dz. U. 2015. 525).

   

  Dyrektor Izby Celnej w Łodzi oraz naczelnicy podległych naczelnicy podległych urzędów celnych: Urzędu Celnego I w Łodzi, Urzędu Celnego II w Łodzi i Urzędu Celnego w Piotrkowie Trybunalskim  są organami Służby Celnej, realizującymi w szczególności zadania organów celnych i organów podatkowych (ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej – j.t. Dz. U. 2016.1799 ze zm.).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w sprawach postępowań celnych, dozoru celnego i kontroli celnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 31 maja 2016 r. w sprawie właściwości miejscowej organów celnych (Dz. U.2016. 801).

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie akcyzy została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 marca 2015 r. w sprawie właściwości urzędów celnych i izb celnych w zakresie akcyzy (j.t. Dz. U. 2016. 481). 

  Właściwość miejscowa organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych została określa w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. w sprawie właściwości miejscowej organów Służby Celnej w zakresie, w jakim właściwość ta nie wynika z przepisów regulujących zadania organów celnych i organów podatkowych ( j.t. Dz. U.  2016. 468).

  Właściwość miejscowa Dyrektora Izby Celnej w Łodzi do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej została określona w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 czerwca 2010 r. w sprawie określenia obszarów właściwości miejscowej dyrektorów izb celnych do udzielania zezwoleń na urządzanie loterii fantowej, loterii audioteksowej, gry bingo fantowej i loterii promocyjnej  (Dz. U. 2010. 114.767).

  Izba Celna w Łodzi wraz z podległymi urzędami celnymi została utworzona na mocy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 października 2009 r. w sprawie utworzenia izb celnych i urzędów celnych oraz określenia ich siedzib (Dz. U. 2016. 382).

  Organizację izb celnych i urzędów celnych określa statut nadany, w drodze zarządzenia, przez Ministra Finansów – zarządzenie Nr 61 Ministra Finansów z dnia 18 września 2015 r. w sprawie nadania statutów izbom celnym i urzędom celnym (Dz. Urz. MF  2015. 61 ze  zm.).

  Izba Celna w Łodzi jest jednostką budżetową, czyli jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa. Izba Celna w Łodzi prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U.  2016.1870 ze zm.).

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 29.04.2015 Data publikacji: 14.05.2015 12:42 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 13:26
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Beata Bińczyk
  Rejestr zmian