Majątek Izby Celnej w Łodzi

  Majątek Izby Celnej w Łodzi

  Majątek Skarbu Państwa, w stosunku do którego uprawnienia właścicielskie wykonuje i którym dysponuje Izba Celna w Łodzi obejmuje dobra ruchome, nieruchome oraz wartości niematerialne i prawne, a także inne prawa mające wartość pieniężną, w tym m.in. aktywa finansowe.

  Izba celna jest jednostką budżetową czyli taką jednostką organizacyjną sektora finansów publicznych, która pokrywa swoje wydatki bezpośrednio z budżetu, a pobrane dochody odprowadza na rachunek dochodów budżetu państwa. W związku z tym izba celna prowadzi gospodarkę finansową według zasad określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013. 885 ze zm.).
  Poniżej przedstawiono wartość aktywów trwałych Izby Celnej w Łodzi na dzień 31.12.2015 r.  wskazaną na podstawie  bilansu jednostki sporządzonego zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości oraz według wzoru określonego w załączniku nr 5 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013. 289 ze zm.).
   
  Majątek Izby Celnej na dzień 31. 12. 2015 r.
   
  • Nieruchomość gruntowa- parking przy ul. Lodowej 97 - wartość 259 716,96 zł
  • Nieruchomość gruntowa oddana IC w trwały zarząd (Karolewska 41) - wartość 119 000 zł
  • Budynek biurowy przy ul. Lodowej 97 – wartość 7 408 057,89  zł
  • Budynek przy ul. Karolewskiej 47- wartość 6 751 087,87 zł
  • Wartości niematerialne i prawne - wartość 5 357 250,10 zł
  • Środki transportu – wartość 249 605,19 zł
  • Środki trwałe (bez nieruchomości i środków transportu) - wartość 1 623 027,65 zł
  • Inwestycje rozpoczęte (środki trwałe w budowie) - wartość 20 295 zł
  • Należności długoterminowe - wartość 6 523,71 zł
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:10 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2016 14:27
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian