Zamówienia publiczne

  Zamówienia publiczne

  W Izbie Celnej w Łodzi zamówień publicznych dokonuje się na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015. 2164 ze zm.), gdzie zostały szczegółowo określone zasady i tryby udzielania zamówień publicznych.

  Podstawowymi trybami udzielania zamówień są:
  1. przetarg nieograniczony
  2. przetarg ograniczony.

  Zamawiający po spełnieniu wymagań określonych w ustawie może udzielić zamówienia w trybie negocjacji z ogłoszeniem, dialogu konkurencyjnego, negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki, zapytania o cenę albo licytacji elektronicznej.

  Udzielania zamówień, których wartość przekracza 30 000 euro dokonuje się w oparciu o zasady określone w Decyzji nr 1 Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości- załącznik nr 8 „Instrukcja w sprawie ustalenia regulaminu udzielania zamówień publicznych w Izbie Celnej w Łodzi".
  Udzielania zamówień, których wartość nie przekracza 30 000 euro dokonuje się z wyłączeniem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, w oparciu o zasady określone w Decyzji nr 1 Dyrektora Izby Celnej w Łodzi z dnia 3 stycznia 2011 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości- załącznik nr 7 „Instrukcja w sprawie ustalenia zasad dokonywania wydatków ze środków publicznych przez Izbę Celną w Łodzi na realizację zamówień, których wartość nie przekracza równowartości kwoty 30 000 euro".
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 25.05.2015 Data publikacji: 25.05.2015 16:01 Data ostatniej modyfikacji: 21.10.2016 14:29
  Autor: Wydział Logistyki Osoba publikująca: Agnieszka Musiał Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian