Zasady udzielania informacji publicznej

  Zasady udzielania informacji publicznej

  Informacje publiczne będące w posiadaniu Izby Celnej w Łodzi, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek, na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (j.t. Dz.U.2016.1764).

   

  Wniosek o udostępnienie informacji publicznej można przesłać listownie na adres: Izba Celna w Łodzi , ul. Lodowa 97, 93-232 Łódź, złożyć osobiście w Kancelarii Izby Celnej w Łodzi, ul. Lodowa 97, bądź przesłać pocztą elektroniczną na adres: ic.lodz@lod.mofnet.gov.pl

   

  Izba Celna w Łodzi udostępnia informacje na wniosek zainteresowanego podmiotu, jeżeli jej udostępnienie nie podlega ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w poniższych przepisach:

  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa  (j.t. Dz. U.2015.613 ze zm.),
  • ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (j.t. Dz. U. 2016.1167),
  • ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U. 2016.922),
  • ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (j.t.Dz. U. 2016.1764).

  Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej informacji udziela się niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.

   

  Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w ww. terminie, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.

  Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji na wniosek, podmiot zobowiązany do jej udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy opłatę odpowiadającą tym kosztom.

  Ponowne wykorzystywanie informacji publicznych

  Informacje sektora publicznego będące w posiadaniu Izby Celnej w Łodzi, a nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej, udostępniane są na wniosek na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. 2016. 352).

   

  Rozpatrzenie wniosku następuje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku (art.  22 ust. 1 ustawy). Jeżeli wniosek o ponowne wykorzystywanie nie może zostać rozpatrzony w terminie 14 dni, podmiot zobowiązany zawiadamia w tym terminie wnioskodawcę o przyczynach opóźnienia oraz o terminie, w jakim rozpatrzy wniosek, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia tego wniosku (art.22 ust. 2 ustawy).

   

  Podmioty pozyskujące informacje z Biuletynu Informacji Publicznej Izby Celnej w Łodzi lub na wniosek, w celu jej ponownego wykorzystywania, są zobowiązane do:

  • wskazania źródła poprzez podanie pełnej nazwy Izby Celnej w Łodzi, czasu wytworzenia i pozyskania informacji publicznej;
  • niemodyfikowania pozyskanej treści informacji publicznej;
  • zamieszczenia jej w treści w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia (Izba Celna w Łodzi).

  Izba Celna w Łodzi nie ponosi odpowiedzialności za treść informacji publicznych, przetworzonych przez podmiot ponownie wykorzystujący te informacje.

   

  Ograniczenie prawa do ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego określone są w art. 6 ww. ustawy.

   

  Podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może nałożyć opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania, jeżeli przygotowanie informacji publicznej w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów. Warunki nakładania opłat określa rozdział 4 ww. ustawy.

   

  Do decyzji o odmowie przekazania informacji publicznej, odmowie przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania oraz do decyzji o warunkach ponownego wykorzystywania informacji publicznej oraz o wysokości opłat stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego.
   

  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 14.05.2015 Data publikacji: 14.05.2015 15:36 Data ostatniej modyfikacji: 20.02.2017 12:46
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Beata Bińczyk
  Rejestr zmian