Stan załatwienia sprawy

  Stan załatwienia sprawy

  1. Podstawy prawne
  2. Załatwianie spraw

   
  Podstawy prawne

   

  W zakresie zasad i trybu przyjmowania spraw w Izbie Celnej Łodzi  stosowane są w szczególności następujące akty prawne:

  • ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja Podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 poz. 749 ze zm.);
  • ustawa z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.  Dz.U. z 2013r. poz. 267);
  • ustawa z dnia 17 czerwca 1966r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (t.j. Dz. U. z 2014, poz. 1619);
  • ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tekst jednolity Dz.U. z 2014, poz. 1628 ze zm.);
  • zarządzenie Nr 65 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie zarządzania dokumentacją w izbach celnych i urzędach celnych (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 59),
  • zarządzenie nr 66 Ministra Finansów z dnia 2 grudnia 2014 r. w sprawie wprowadzenia jednolitego rzeczowego wykazu akt izb celnych i urzędów celnych (Dz. Urz. MF z 2014 r., poz. 60),
  • zarządzenie Nr 37 Ministra Finansów z dnia 14 sierpnia 2012 r. w sprawie postępowania w przypadku zaskarżenia do sądu administracyjnego decyzji, postanowienia lub innego aktu albo czynności z zakresu administracji publicznej oraz rejestrów prowadzonych w tych sprawach  (Dz. Urz. Min. Fin. z 2012, poz. 44),
  • sprawy dotyczące skarg i wniosków w załatwiane są na podstawie przepisów ustawy z dnia 14.06.1960 Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013, poz. 267 ze zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 08.01.2002r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. z 2002 r. Nr 5, poz.46),
  • Regulamin organizacyjny Izby Celnej w Łodzi.

   
  Załatwianie spraw

  1. Wszczęcie postępowania
   Zgodnie z treścią art. 165 ustawy Ordynacja podatkowa postępowanie podatkowe wszczyna się na żądanie strony lub z urzędu. Datą wszczęcia postępowania na wniosek jest dzień doręczenia żądania organowi podatkowemu. Datą wszczęcia postępowania z urzędu jest dzień doręczenia stronie postanowienia o wszczęciu postępowania.
  2. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia, ponaglenia, wnioski) mogą być wnoszone na piśmie, ustnie do protokołu, a także za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu
  3. Podanie powinno zawierać co najmniej:
   • treść żądania
   • wskazanie osoby od której pochodzi
   • adres (miejsce zamieszkania, miejsce pobytu, siedziba bądź miejsce prowadzenia działalności gospodarczej)
   • oraz czynić zadość innym wymogom ustalonym w przepisach szczególnych.
   • Jeżeli podanie nie spełnia wymogów określonych przepisami prawa, organ podatkowy wzywa wnoszącego podanie do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, iż niewypełnienie tego warunku spowoduje pozostawienie podania bez rozpoznania. Jeżeli w podaniu strona nie wskazała adresu, organ pozostawia podanie bez rozpatrzenia bez konieczności uprzedniego wezwania o usunięcie braku.
  4. Podanie wniesione pisemnie lub ustnie do protokołu  powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził.
  5. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego:
   • powinno być uwierzytelnione przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust.1 lub 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne
   • zawierać dane w ustalonym formacie zawartym we wzorze podania określonym w przepisach odrębnych, jeżeli przepisy te nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru
   • zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.
  6. Przyjmowanie i dekretacja podań.
   Pisma wpływające do Izby Celnej w Łodzi trafiają do Wydziału Organizacyjno-Prawnego i Komunikacji Społecznej. Fakt złożenia podania (np. zażalenia,wniosku) potwierdzany jest na życzenie osoby składającej pismo przez pracownika Kancelarii, poprzez przystawienie pieczęci z datą wpływu.Następnie, po dekretacji pisma, pisma przekazywane są poszczególnym komórkom organizacyjnym izby.
  7. Terminy załatwiania spraw
   Stosownie do treści art. 139 Ordynacji podatkowej, załatwienie sprawy wymagającej przeprowadzenia postępowania dowodowego powinno nastąpić bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu miesiąca, a sprawy szczególnie skomplikowanej – nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Niezwłocznie powinny być załatwiane sprawy, które mogą być rozpatrzone na podstawie dowodów przedstawianych przez stronę łącznie z żądaniem wszczęcia postępowania lub na podstawie faktów powszechnie znanych i dowodów znanych z urzędu organowi prowadzącemu postępowanie. Załatwienie sprawy w postępowaniu odwoławczym nastąpić winno nie później niż w ciągu 2 miesięcy od dnia otrzymania odwołania przez organ odwoławczy. Do terminów określonych powyżej nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu. O każdym przypadku niezałatwienia sprawy we właściwym terminie organ podatkowy obowiązany jest zawiadomić stronę, podając przyczyny niedotrzymania terminu i wskazując nowy termin załatwienia sprawy (art. 140 O.p.). Na niezałatwienie sprawy we właściwym terminie lub w terminie ustalonym na podstawie art. 140 O.p. stronie służy ponaglenie do:
   • organu podatkowego wyższego stopnia
   • Ministra Finansów, jeżeli sprawa nie została załatwiona przez dyrektora izby skarbowej lub dyrektora izby celnej.
  8. Sposób załatwiania spraw
  9. Sprawy załatwiane są w formie pisemnej (art. 126 O.p.). Organy administracji rozstrzygają sprawę w drodze decyzji, chyba ze przepisy ustawy stanowią inaczej (art. 207 O.p.). Decyzja rozstrzyga sprawę co do istoty albo w inny sposób kończy postępowanie. Od decyzji organu administracji wydanej w pierwszej instancji służy stronie odwołanie tylko do jednej instancji. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania rozstrzygnięcia organu I instancji. W toku postępowania organ administracji wydaje również postanowienia – dotyczą one poszczególnych kwestii wynikających w toku postępowania lecz nie rozstrzygają o istocie sprawy (art. 216 O.p.) Na wydane w toku postępowania postanowienia zażalenie służy jedynie wówczas, gdy tak stanowi ustawa. Zażalenie wnosi się w terminie 7 dni od otrzymania rozstrzygnięcia. Odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień wydanych w I instancji przez naczelnika urzędu celnego służą do dyrektora izby celnej. Odwołania/zażalenia od decyzji/postanowień wydanych w I instancji przez dyrektora izby celnej rozpatruje ten sam organ.
  bip

  Informacje o publikacji dokumentu

   
  Data utworzenia: 15.05.2015 Data publikacji: 15.05.2015 12:26 Data ostatniej modyfikacji: 27.05.2015 10:59
  Autor: Marta Zbaliszyn Osoba publikująca: Marta Zbaliszyn Osoba modyfikująca: Agnieszka Gadzińska
  Rejestr zmian